uktn Usługi Komputerowe
Teresa Niederlińska
44-100 Gliwice, Poland
ul. Pszczyńska 118A/28
tel 603 614 152
teresa@uktn.com

 

DEMO.zip 500 kB | Do strony głównej


 

Zwężki pomiarowe, kryzy pomiarowe, ISO 5167Program TNflow - Obliczanie zwężek pomiarowych wg PN-EN ISO 5167:2022

dla WINDOWS

(Wersja 4.0, maj 2023)

Program TNflow jest przeznaczony dla inżynierów zajmujących się pomiarem strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych.
Wykonuje on następujące trzy zadania:

 1. oblicza średnicę otworu zwężki pomiarowej dla zadanych maksymalnych wartości strumienia i ciśnienia różnicowego,
 2. oblicza ciśnienie różnicowe przy znanej średnicy otworu zwężki i zadanym strumieniu,
 3. oblicza wartość mierzonego strumienia dla zadanego ciśnienia różnicowego i zadanej średnicy otworu zwężki.

Każde z powyższych zadań uzupełnione jest następującymi obliczeniami:

 • przeliczeniem średnic z temperatury 20 C do temperatury pracy,
 • obliczeniem trwałej straty ciśnienia,
 • obliczeniem granicznych wartości strumienia dla dopuszczalnego zakresu pomiarowego,
 • obliczeniem wymaganej chropowatości wewnętrznej powierzchni odcinków pomiarowych rur,
 • obliczeniem wymaganej ostrości krawędzi kryz,
 • obliczeniem wymaganych długości prostych odcinków pomiarowych przed i za zwężką,
 • analizą niepewności pomiaru w całym zakresie pomiarowym.
 • analizą błędu skali proporcjonalnej do w całym zakresie pomiarowym,
 • korektą średnicy otworu zwężki w przypadku stosowania otworu spustowego.

W tabeli zestawiono typy zwężek obsługiwanych przez TNflow, zakresy średnic i przewężeń β,
oraz nazwy trzech norm, według których wykonywane są obliczenia.

 

PN-EN ISO 5167:2022 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych
wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym

Część 1: Zasady i wymagania ogólne,
Część 2: Kryzy,
Część 3: Dysze i dysze Venturiego,
Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego.

Kryzy z trzema sposobami odbioru 50 ≤  D   ≤ 1000 0.1  ≤ β ≤  0.75
Dysza ISA 1932 50  ≤  D   ≤   500 0.3  ≤ β ≤  0.8
Dysza o długich promieniach 50  ≤  D  ≤  630 0.2  ≤  β ≤  0.8
Dysza Venturiego 65  ≤  D   ≤  500 0.316  ≤  β ≤  0.775
Klasyczne zwężki Venturiego:
z wlotem odlewanym 100  ≤  D  ≤   800 0.3  ≤  β  ≤  0.75
z wlotem skrawanym 50   ≤  D  ≤  350 0.4  ≤  β  ≤ 0.75
z wlotem spawanym 200  ≤  D  ≤  1200 0.4  ≤  β  ≤  0.7

ISO/TR 15377:2018 Measurement of fluid flow by means of pressure-differential devices -
Guidelines for the specification of orifice plates, nozzles and Venturi tubes beyond the scope of ISO 5167.

Kryza z odbiorem przytarczowym 25  ≤  D  <  50 0.23  ≤  β  ≤  0.7
Kryza kwadrantowa 25  ≤  D  ≤  500 0.245  ≤  β  ≤  0.6
Kryza z wlotem stożkowym 25  ≤  D  ≤  500 0.1  ≤  β  ≤  0.316
Kryza mimośrodowa 100  ≤  D  ≤  1000 0.46  ≤  β  ≤  0.84
Korekta obliczeń dla
otworu spustowego wg. ISO/TR 15377:2007

ASME MFC-14M-2003 Measurement of fluid flow using small bore precision orifice meters

Kryza z odbiorem przytarczowym 12  ≤  D  <  25 0.1  ≤  β  ≤  0.8
Kryza z odbiorem kołnierzowym 25  ≤  D  ≤  40 0.15  ≤  β  ≤  0.7

 

Właściwości płynu

Dla najczęściej występujących płynów program TNflow oblicza konieczne właściwości. Są to płyny:

 • woda i para wodna,
 • gaz ziemny,
 • gaz sztuczny,
 • powietrze,
 • inny gaz o zdefiniowanym składzie,
 • amoniak ciekły.

Dla pozostałych płynów (nazwanych w programie inna ciecz i inny gaz) istnieje możliwość wprowadzenia właściwości ręcznie.

Do obliczania właściwości płynów zastosowano następujące normy i materiały źródłowe:

ISO 12213-3
GOST 30319.1-96
ZN-G-4004:1995
Załącznik krajowy do normy PN-93/M-53950/01
The 1967 IFC Formulation for Industrial Use,
The IAPS Formulation 1985 for Viscosity

 

Wykresy niepewności i błędu skali proporcjonalnej do

Niepewność pomiaru obliczana jest zgodnie z normami wymienionymi w tabeli powyżej.
Dodatkowo dla gazu wyrażonego w jednostce [nm3/h] zastosowano normę ZN-G-4002:2001.

Program oblicza i przedstawia w postaci graficznej w całym zakresie pomiarowym następujące dwie niezależne wielkości:

 • niepewność pomiaru strumienia,
 • błąd skali proporcjonalnej do pierwiastka ciśnienia różnicowego.

Błąd skali proporcjonalnej doobliczenia hydrauliczne, zwężki pomiarowe, para wodna jest różnicą między wartością strumienia obliczoną metodą dokładną:

(gdzie C i E są funkcjami q),

a wartością strumienia obliczoną metodą uproszczoną:

(gdzie B jest wielkością stałą w całym zakresie pomiarowym).

Kliknij okno programu:

  Kryza pomiarowa - dane do obliczeń    Kryza pomiarowa - wyniki obliczeń   Kryza pomiarowa - niepewność pomiaruDo strony głównej


Słowa kluczowe: zwężki pomiarowe, kryzy pomiarowe, ISO 5167, obliczenia hydrauliczne wodociągów, para wodna