uktn Usługi Komputerowe
Teresa Niederlińska
44-100 Gliwice, Poland
ul. Pszczyńska 118A/28
tel 603 614 152
teresa@uktn.com

 

Pełny opis programu.pdf  |   (DEMO + przykłady) zip 520kB  |   Do strony głównej


Dobór średnic, program do obliczeń wodociągów, straty ciśnienia Program WODA - Dobór średnic i symulacja sieci wodociągowych

WINDOWS 98, XP, VISTA, 7, 10

(Wersja 14.4, wrzesień 2016)

Program WODA jest przeznaczony dla projektantów sieci wodociągowych oraz dla służb odpowiedzialnych
za prawidłowe funkcjonowanie istniejących wodociągów.
Wykonuje on obliczenia hydrauliczne stanu ustalonego sieci wodociągowych:

 • oblicza strumienie (natężenia przepływu) i prędkości liniowe we wszystkich odcinkach sieci,
 • oblicza ciśnienia we wszystkich węzłach sieci,
 • na życzenie dobiera średnice rur.
Projektantom oprócz doboru średnic program umożliwi sprawdzenie pracy sieci w różnych warunkach.
Służbom wodociągowym program może pomóc w wielu problemach jak na przykład:
 • w lokalizacji "wąskich gardeł",
 • w lokalizacji miejsc o zbyt niskiej prędkości,
 • w analizie wpływu planowanych inwestycji na pracę sieci (np. dołączenie nowych odbiorców),
 • w opracowaniu optymalnych zestawów pompowych dla różnych okresów pracy (szczyt obciążenia, noc).

 

Założenia dotyczące sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa składa się z węzłów i odcinków.

Węzły reprezentują punkty rozgałęzień i połączeń odcinków, oraz końcowe punkty poboru wody z sieci
i początkowe punkty czepania wody ze zbiorników do sieci. Te ostatnie nazywają się węzłami źródłowymi.

Odcinki są połączeniem dwóch sąsiednich węzłów za pomocą przewodu o stałej średnicy i chropowatości.
W każdym odcinku mogą wystąpić następujące elementy:

 • opory miejscowe (kolana, trójniki, zwężki, zasuwy),
 • pompa lub zespół pomp o zadanej charakterystyce przepływu,
 • reduktor o stałej zadanej stracie ciśnienia,
 • zawór regulacyjny o zadanym współczynniku Kv,
 • urządzenie o znanych parametrach znamionowych (strata ciśnienia i strumień).

Program WODA wymaga (w odróżnieniu od innych programów tego typu) aby już przy sporządzaniu danych
nadać każdemu odcinkowi kierunek. Kierunek ma być zgodny z intuicyjnym wyobrażeniem o rzeczywistym
kierunku przepływu wody. Na wynik obliczeń otrzymamy odpowiedź, w których odcinkach kierunek jest przeciwny
do zadanego. Mianowicie w odcinkach tych strumień będzie miał wartość ujemną.

Przy doborze średnic zadane kierunki mają podstawowe znaczenie. Są one odzwierciedleniem myśli inżynierskiej
projektanta. Decydują one między innymi o tym, które trasy będą pracowały jako magistrale i jak będą
przebiegały granice zasilań z różnych źródeł. Program tak dobierze średnice, aby zadane kierunki były zachowane.

Dobór średnic, program do obliczeń wodociągów, straty ciśnienia

 

Dane do programu. Należy opisać każdy odcinek i węzeł rurociągu.

  Dla odcinków należy podać:
 • symbole węzłów początkowego i końcowego i opcjonalnie nazwę odcinka,
 • długość, średnicę (lub 0 w przypadku doboru) i chropowatość,
 • pobór wody rozłożony na odcinku (rozbiór odcinkowy),
 • charakterystykę pompy jeżeli jest w odcinku, wyszczególnić opory miejscowe
  i "urządzenie" jeżeli są w odcinku.

  Dla węzłów należy podać:
 • pobór wody skupiony w węźle (rozbiór węzłowy),
 • rzędną terenu,
 • współrzędne X,Y na schemacie lub na mapie terenu.

  Rozbiory odcinkowy i węzłowy można podawać na dwa sposoby:
 • można dla każdego odbiorcy przyłączonego do danego odcinka lub węzła podać jego pobory
  (służy do tego specjalny edytor przyłączy).
 • można podać sumę poborów przypadającą na dany odcinek lub węzeł bez opisywania
  przyłączonych odbiorców.
Dla węzłów źródłowych zamiast poboru wody podaje się rzędną zwierciadła lub rzędną ciśnienia.

Dobór średnic, program do obliczeń wodociągów, straty ciśnienia

Wyniki. Program generuje trzy podstawowe formy wyników na ekran i do wydruku:

 • tabelę zawierającą komplet danych i wyników
  (w tym strumienie, prędkości, straty ciśnienia w odcinkach oraz ciśnienia w węzłach),
 • trzy mapy : rozkładu ciśnień nad terenem, rozkładu prędkości wody oraz rozkładu strumieni
  (w/w parametry prezentowane są na mapie kolorami),
 • zestaw wykresów piezometrycznych obejmujących całą sieć.

Dobór średnic, program do obliczeń wodociągów, straty ciśnienia

 

Najciekawsze zastosowania to między innymi analiza sieci Głogówka wykonana w celu
znalezienia najlepszego sposobu poprawy pracy istniejącej sieci i dołączenia sąsiednich wsi,
dobór średnic dla projektowanej dzielnicy miasta Kępno,
symulacja wodociągów w Chełmie,
analiza sieci przemysłowej w Zakładach Chemicznych Oświęcim,
analiza sieci P.POŻ. w KWK Kleofas.

Jak skorzystać z wersji demonstracyjnej?
Po kliknięciu w obrębie napisu (DEMO + przykłady) zip 520kB wybrać opcję zapisu pliku woda.zip na dysk
do specjalnie na ten cel utworzonego foldera, a następnie plik woda.zip rozpakować.
W wyniku rozpakowania pojawi się 8 plików:
WODA.exe jest programem w wersji demonstracyjnej,
WODAhelp.chm jest plikiem pomocy,
Przykład1.wod to pierwszy najprostrzy przykład danych,
Przykład2.wod, Przykład2.rur następny przykład danych i przykład katalogu rur,
Przykład3.wod i Przykład3.rur trzeci przykład danych wraz z katalogiem rur,
Przykładowy katalog pomp.pmp jest przykładem katalogu pomp.

Powyższe przykłady zostały opisane w Pomocy w temacie "Przeglądanie wersji DEMO".

Dobór średnic, program do obliczeń wodociągów, straty ciśnienia

Pełny opis programu | (DEMO + przykłady) zip 520kB | Do strony głównej


Słowa kluczowe: Dobór średnic, obliczenia hydrauliczne, program do obliczeń wodociągów, straty ciśnienia, rurociągi, oprogramowanie, hydraulika